23.november 2022

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (nielen na materské škôlky)

Vysoká inflácia zasiahla celú spoločnosť a nevyhýba sa teda ani zákazkám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. Na skutočnosť, že je potrebné zohľadniť tento bezprecedentný nárast vstupov aj na bežiace zákazky pomaly ale isto reagujú riadiace orgány. Po Ministerstve dopravy SR, ktoré k uvedenému vydalo pomerne obsiahlu metodiku, sa dňa 03.11.2022 pridalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré vydalo Usmernenie sprostredkovateľského orgánu č. 11. Napriek tomu, že predmetné usmernenie sa dotýka možnosti navyšovania projektov materských škôlok, uvedené usmernenie zároveň významným spôsobom ukazuje myšlienkové pochody riadiacich orgánov pri možnosti uzatvárania dodatkov pre extrémny nárast cien vstupov stavebných komodít.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Program:

 • Na aké typy projektov sa vzťahuje usmernenie sprostredkovateľského orgánu č. 11?
 • Vzťahuje sa možnosť navýšenia vysúťaženej ceny na všetky NFP projekty? Akým spôsobom riadiaci orgán rozhoduje o výbere projektu, ktorého cenu je možné dodatkom navýšiť?
 • Aký je vzťah usmernenia sprostredkovateľského orgánu a metodického usmernenia Ministerstva dopravy SR?
 • Čo potrebuje preukázať verejný obstarávateľ v dokumentácií k dodatku?
 • Aký je rozdiel medzi dodatkom tzv. de minimis a dodatkom na nepredvídateľné stavebné práce podľa § 18 ods. 1 písm. c)
 • Aké sú riziká nesprávne predloženého dodatku? Ukladá sa za neodôvodnený dodatok korekcia? Ak áno aká?
 • Nahratie dodatku do systému ITMS+

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

 

Vyskúšajte naše ďalšie produkty:

Lektori:

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore