TRANSPAREX PROFESSIONAL-K

Balík služieb informačného systému TRANSPAREX v úrovni PROFESSIONAL-K poskytuje agregované dáta o všetkých podnikateľských subjektoch na Slovensku a v Českej republike. Súčasťou sú ekonomické a právne informácie o spoločnostiach vrátane unikátnej databázy z verejného obstarávania. Samozrejmosťou sú overené referencie podnikateľov a zoznam verejne známych obchodných partnerov.

 

80,00 

FINANČNÉ, EKONOMICKÉ A RIZIKOVÉ UKAZOVATELE

Účtovné závierky právnických firiem spracované v prehľadnej forme skrátených výkazov vrátane historických údajov a prehľadoch trendu vývoja. Pokročilé štatistiky a hodnotenia vrátane prehľadu o vývoji pre zvýšenie efektivity marketingu, obchodu a stratégií. Účtovné závierky právnických osôb vrátane skrátených výkazov pre rýchlejšiu orientáciu, rizikové udalosti, dlžníci na zdravotnom a sociálnom poistení, inšpektorát práce, dlžníci štátu. Súčasťou informácií o právnických osobách, ktorým je zoznam nehnuteľností vlastnený podnikateľskými subjektami alebo inými právnickými osobami je súčasťou balíka PROFESSIONAL-K.

Získajte unikátny prístup k informáciám o podnikateľoch.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ BEZ OBMEDZENÍ

TRANSPAREX ako prvý na Slovensku prináša možnosť vyhľadávania v katastri nehnuteľností bez akýchkoľvek obmedzení. Bez potreby zadávania katastrálnych území, identifikátorov alebo verifikačných kódov. Jednoducho, môžte vyhľadať akékoľvek záznamy v celom katastri jedným klikom. Výsledky zobrazia vlastníka naprieč celým Slovenskom, všetky listy vlastníctva v prehľadnej štruktúre s vždy aktuálnym a originálnym výpisom z katastra nehnuteľností. Informácie o nehnuteľnostiach sú uvádzané aj v profiloch právnických osôb. Pri overovaní svojich obchodných partnerov alebo klientov v ich profile nájdete mimo ekonomických a právnych informácií aj informácie o nehnuteľnom majetku firiem.

OSOBY A PREPOJENIA

Kompletné informácie o všetkých majetkových prepojeniach fyzických osôb. Štatutári, koneční užívatelia výhod a majetková účasť. Rýchly prehľad o každej spoločnosti, v ktorej má fyzická osoba zastúpenie vrátane finančných ukazovateľov a vzťahov k majetku firiem. Môžte vyhľadať osobu, ktorá vás zaujíma. Systém ponúkne všetky dostupné informácie o tejto osobe, informácie o všetkých prepojených firmách a majetkoch týchto firiem.

 

KONFLIKT ZÁUJMOV

Konflikt záujmov je jedným z najvážnejších porušení zákona o verejnom obstarávaní. Systém TRANSPAREX ako jediný softvérový nástroj na Slovensku ponúka možnosť overiť možný konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je vždy povinný preukázať aktívne skúmanie konfliktu záujmov, pričom Úrad pre verejné obstarávanie odmieta ako dôkaz predloženie čestného vyhlásenia v ponuke uchádzača alebo v zápisnici verejného obstarávateľa. ÚVO ako aj iné kontrolné orgány od verejných obstarávateľov výslovne vyžadujú, aby sa preukázali riadnym dôkazom o aktívnom zisťovaní, t.j. napríklad výpisom z obchodných registrov všetkých uchádzačov, výpisom z živnostenského registra alebo registra konečných užívateľov výhod. Systém TRANSPAREX  overí všetky dostupné databázy a porovná mená jednotlivých osôb. Vďaka službe KONFLIKT CHECK splníte nie len zákonné povinnosti. Vďaka unikátnej funkcionalit umožňujú overíte konflikt záujmov, ale zároveň vyhodnotíte splnenie osobného postavenia uchádzačov v reálnom čase ako aj informácie o konečných užívateľoch výhod a zápise v registri partnerov verejného sektora.

NAJVÄČŠIA DATABÁZA VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

Jediná databáza všetkých realizovaných verejných obstarávaní. Informácie o všetkých predložených ponukách v súťažiach vyhlásených vo vestníku verejného obstarávania aj elektronického trhoviska. Využitie jedinečnej databázy systému TRANSPAREX je vhodné napríklad ak plánujete vyhlásiť novú zákazku a potrebujete dobré príklady z praxe. Vyhľadajte zákazku podľa kľúčových slov, CPV kódu alebo iných kritérií. Získajte prehľad o používaných podmienkach účasti, uchádzačoch v konkrétnych druhoch zákaziek, dosahovaných úsporách alebo konkurencii v zákazkách.

 

OVERENIE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Viac než 790 tisíc predložených ponúk v 480 tisíc zákazkách ponúka prehľad o všetkých úspešných ale aj neúspešných ponukách firiem, ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania. Štandardom pre overenie obchodných partnerov sú  finančné a právne informácie firiem, prehľad o nehnuteľnom majetku z katastra nehnuteľností SK, majetkových a personálnych prepojeniach firiem, ale aj prehľad o obchodnom správaní sa podnikateľov alebo prehľade o ich obchodných partneroch alebo overených referenciách.

 

Využite TRANSPAREX naplno

Návrat hore