Všeobecné metodické usmernenie 7-2022

Podľa § 182 ods. 1 písmeno d) zákona o verejnom obstarávaní úrad uloží verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny, ak porušil § 11.

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:

 1. prezident Slovenskej republiky,
 2. člen vlády,
 3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
 6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
 7. verejný ochranca práv,
 8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 9. štátny tajomník,
 10. generálny tajomník služobného úradu,
 11. prednosta okresného úradu,
 12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
 13. predseda vyššieho územného celku.

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).

Vychádzajúc z koncepcie ustanovenia § 11 zákona o verejnom obstarávaní, status úspešného uchádzača a subdodávateľov je povinný overovať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (t. j. prináleží mu dôkazné bremeno). Verejný obstarávateľ by tak mal za týmto účelom vyvinúť primeranú a objektívne možnú aktivitu. S ohľadom na zákonné znenie, ako aj proporcionalitu je možné aplikovať nasledujúci postup:

Na stránke https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo je bezplatne dostupný  zoznam všetkých osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) pre všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Celé znenie metodického usmernenia si môžte prečítať tu.

Pridajte Komentár

Návrat hore