17. apríl 2024

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie zmenil pohľad na problematiku výkazu výmer vo verejnom obstarávaní. Už neplatí, že všetky činnosti v technickej správe musia byť ocenené vo výkaze výmer.

Predseda UVO uviedol, že Význam výkazu výmer by sa nemal nadhodnocovať. Ak chýbajú niektoré položky, môže sa výkaz výmer spoliehať na tzv. agregované položky, ktoré zahŕňajú viacero činností v rámci daného odvetvia stavebných prác.

Vedeli ste o tejto zmene pohľadu UVO? Viete aké sú ďalšie novinky v oblasti stavebných zákaziek?

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

80,00 EUR bez DPH (96 EUR vrátane DPH)

Obsah školenia:

 • Opis predmetu zákazky – nový pohľad na výkaz výmer, problematika ekvivalentov – čo už nie je ekvivalent, exotické požiadavky na obsah ponuky – požiadavka na popis opatrení zníženia hlučnosti, prašnosti, predbežné technické riešenie a pod.
 • Podmienky účasti  – sumárna vs. jedna referencia, hraničná hodnota referencie vo vzťahu k PHZ, rozsah dokladov vyžadovaných od stavbyvedúceho, hosťovanie zahraničných stavbyvedúcich, vzorky vs. katalógové listy.
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – vyhodnocovanie iného kritéria ako cena pri super reverznej súťaži, nulové položky v ponuke, mimoriadne nízka ponúk.
 • Dodatkovanie – limity dodatkov, kedy sa do percenta zmeny počíta zámena materiálu a kedy nie, posudzovanie nepredvídateľnosti pri dodatkovaní.

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore