15-16 február 2023

od 09:00 do 15:00 hod

PREZENČNE

Budova APORES Dr.Vl.Clementisa 10
821 02 Bratislava

Veľké školenie FIDIC

Aktuálna rozhodovacia prax UVO vo veciach FIDIC zmluvných podmienok.

Jedným z modelov projektov Naprojektuj postav je použitie Žltej knihy FIDIC.  V praxi sa vyskytujú fámy o tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie odmieta použitie Žltého FIDICu.

Nároky z FIDIC zmlúv a ich riešenie podľa režimu verejného obstarávania

Obsahom školenia je aj praktický príklad ako sa má nárok podľa FIDIC zmluvných podmienok uplatniť, ako by mal vyzerať kompletný nárok a ako vyzerá rozhodnutie o nároku a následný dodatok

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Je uznávanou autoritou v oblasti verejného obstarávania ako aj problematiky FIDIC zmluvných podmienok. Je zapísaný v zozname Adjudikátorov (rozhodcov) pri SACE (slovenské zastúpenie FIDIC).

250,00 EUR bez DPH

Cena je stanovená na jednu osobu na dvojdňové školenie. V prípade záujmu o účasť len na jednom bloku školenia platí cena 125 EUR bez DPH osoba/deň.

Pre členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a pre členov Únie profesionálov vo verejnom obstarávaní zľava 10%

Program 1. deň

Aktuálna rozhodovacia prax UVO vo veciach FIDIC zmluvných podmienok

(Nielen) Projekty z plánu obnovy sa začínajú pomaly rozbiehať avšak už teraz sa začína javiť ako nestihnuteľné samostatne obstarávať projektovú dokumentáciu a až po naprojektovaní súťažiť zhotoviteľa danej stavby. Preto sa javí ako efektívne riešenie zadávanie projektov princípom Naprojektuj Postav ( Design Build). Jedným z modelov projektov Naprojektuj postav je použitie Žltej knihy FIDIC.  V praxi sa vyskytujú fámy o tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie odmieta použitie Žltého FIDICu. Nakoľko uvedené nie je pravda a model Žltého FIDICu môže byť cesta ako stihnúť projekty (nielen) z Plánu obnovy ale aj iné eurofondové projekty, pripravili sme pre Vás školenie, obsahom ktorého je prehľad  aktuálnej (rok 2021 a 2022) rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a rady UVO ( rozhodnutia o námietkach ale aj výsledky kontroly) v súvislosti s využitím Žltej knihy FIDIC vo verejnom obstarávaní

Máme za to, že nepostačuje len upozorňovanie na chyby v predchádzajúcich verejných obstarávaniach, ale je potrebné poukázať aj na príklady dobrej praxe. V rámci školenia zároveň prejdeme súťaže v ktorých dohľad, prípadne námietky potvrdili správne nastavenie danej súťaže pri použití FIDIC zmluvných podmienok

Program:

 1. Čo je Žltý FIDIC – rôzne verzie FIDIC zmluvných podmienok Žltá kniha FIDIC, prečo sa na Slovensku doteraz používa verzia FIDIC 1999 aj keď už existuje verzia 2017, je možné vôbec používať ešte verziu 1999? Všeobecný pohľad Úradu pre verejné obstarávanie (rozhodnutia, kontrola) na využitie Žltej knihy FIDIC
 1. Opis predmetu zákazky – môže byť aj chyba v opise predmetu zákazky ak mám design build zmluvu? ( rozhodnutie UVO), aký je minimálny detail opisu predmetu zákazky na to, aby bol opis predmetu zákazky určitý z pohľadu verejného obstarávania. Môžem použiť Žltý FIDIC aj keď mám výkaz výmer?
 1. Podmienky účasti a Žltý FIDIC – požiadavka na referenciu na zákazku podľa Žltého FIDICu, požiadavka na skúsenosť expertov podľa Žltého FIDICu,
 1. Príklady dobrej praxe – analýza súťaží pri ktorých bol použitý Žltý FIDIC a súťaž bola z pohľadu UVO nastavená správne. Aké podmienky účasti verejní obstarávatelia použili? Ako nastavili kritériá na vyhodnotenie ponúk? ČO uchádzači namietali a prečo verejní obstarávatelia revízne postupy „ustáli“?

Program 2. deň

Využitie Žltej knihy FIDIC zo sebou prináša aj možnosť uplatňovania nárokov Zhotoviteľa (tzv. claimov) na predĺženie lehoty výstavby a úhradu dodatočných nákladov. Ako v prvom rade nastaviť verejné obstarávanie tak, aby tieto nároky nevznikali? A keď už vzniknú ako ich riešiť z pohľadu režimu verejného obstarávania?

Obsahom školenia je aj praktický príklad ako sa má nárok podľa FIDIC zmluvných podmienok uplatniť, ako by mal vyzerať kompletný nárok a ako vyzerá rozhodnutie o nároku a následný dodatok

Program:

 1. Zlaté princípy FIDIC – čo sú a môže sa nimi uchádzač brániť pri verejnom obstarávaní? Obmedzenie nárokov zhotoviteľa ( napr. podčl. 4.12 geologické nároky) – je to vôbec možné? Nastavenie inflačnej doložky v zmluve o dielo – vzorec podľa podčl. 13.8 vs. Metodický pokyn Min dopravy
 2. Základné druhy nárokov Zhotoviteľa – nároky na predĺženie lehoty výstavby, nároky na dodatočné náklady, kumulované nároky
 3. Nároky Objednávateľa – zábezpeka na vykonanie prác vs. zádržné? Zmluvné pokuty ako nárok Objednávateľa, vzájomné nároky Objednávateľa vs. Zhotoviteľa v tom istom čase
 4. Princípy rozhodovanie o nárokoch – charakter 28 dňovej lehoty na oznámenie o nároku, čo je Základný dátum
 5. Ako má vyzerať oznámenie o nároku, priebeh nárokovania po oznámení o nároku, finálny nárok, rozhodnutie Stavebného dozora o nároku
 6. Stačí Pokyn na zmenu podľa článku 13 FIDICu z pohľadu režimu zákona o verejnom obstarávaní? Aký charakter má dodatok z nárokov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, Odpočtový a prípočtový dodatok a režim § 18 ZVO. Limit dodatkov podľa § 18 ZVO.

Organizačné pokyny:

 1. Školenie sa uskutoční prezenčnou formou
 2. Začiatok školenia je o 09:00 hod, registrácia účastníkov od 08:30 hod.
 3. Koniec školenia je predpokladaný o 15:00 hod
 4. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed

Spôsob objednávky a platba:

V prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
Platbu je možné vykonať aj prostredníctvom platobnej karty cez zabezpečenú platobnú bránu.
Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

Miesto konania:

Budova APORES, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava (budova daňového úradu):

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny.

Je zapísaný v zozname Adjudikátorov (rozhodcov) pri SACE (slovenské zastúpenie FIDIC). Zároveň je predsedom Únie verejného obstarávania a je odborným garantom pre verejné obstarávanie ( § 184b ZVO).

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore