31. január 2023

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

Od 1.2.2023 platí zákaz používania súkromných elektronických prostriedkov pri zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách. Povinné využívanie elektronickej platformy prináša viacero otázok.

Na webinári si predstavíme funkcionality elektronickej platformy a názornými ukážkami vytvoríme novú zákazku.

Ako postupovať pri zákazkách vyhlásených pred 1.2.2023? Všetky otázky súvisiace s elektronickou platformou zodpovieme na našom webinári.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Na školení sa dozviete ako využívať elektronickú platformu, ale aj to, aké máte práva a povinnosti v prípade ak ste doteraz používali iné elektronické prostriedky (JOSEPHINE, Eranet, Tendernet, Elena, EVOservis a iné). Ako postupovať po 1.2.2023 ak máte neukončené zákazky v týchto systémoch? Tiež si vysvetlíme aký je rozdiel medzi platformou a vestníkom, resp. systémom ISZU.

 1. Povinné využívanie elektronickej platformy od 1.2.2023
  1. Zákonný rámec na využívanie elektronickej platformy
  2. Rozdiel v zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v IS EVO a IS EKS ako dvoch častí elektronickej platformy
  3. Zákazky s nízkou hodnotou v elektronickej plaftorme
  4. Praktické ukážky vytvorenia zákazky, odoslania pozvánok hospodárskym subjektom
  5. Ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou neverejne
  6. Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky so zverejnením vo vestníku
  7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
  8. Elektronická aukcia
  9. Vytvorenie prístupu pre kontrolné orgány
  10. Prenos zákazky z iného systému do elektronickej platformy
  11. Je potrebné migrovať zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené v iných systémoch do elektronickej platformy?

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore