12. september 2023

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Nové pravidlá pre projekty z PLÁNU OBNOVY

Zásada výrazne nenarušiť (Do No Significant Harm – DNSH) je jednou z kľúčových zásad plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako aj nových eurofodnov. DNSH sa vzťahuje na všetky projekty financované z plánu obnovy a eurofondov.

Webinár zameraný na vysvetlenie základných pojmov pre projekty financované z Plánu obnovy, na ktoré je nevyhnutné myslieť v prípravnej fáze verejného obstarávania.

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

DNSH je založená na princípe predchádzania škodám na životnom prostredí a prijímaní opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých vplyvov, ktorým nie je možné predísť. Aby projekt splnil požiadavky DNSH, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– projekt nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na žiadny zo šiestich environmentálnych cieľov
– projekt musí mať opatrenia na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých vplyvov na ŽP
– požiadavky DNSH sa musia premietnuť do verejného obstarávania projektov financovaných z plánu obnovy a Programu Slovensko.

I. Pojem “Výrazne nenarušiť” z plánu obnovy
A. Definícia pojmu “Výrazne nenarušiť” v kontexte Plánu obnovy
B. Podmienky a kritériá na splnenie tohto princípu
C. Príklady opatrení a projektov, ktoré vyhovujú tomuto požiadavku – ako uvedené zapracovať do verejného obstarávania

II. Pojem “Nespôsobovať významnú škodu” z Programu Slovensko
A. Význam a výklad pojmu “Nespôsobovať významnú škodu” v dokumentoch Programu Slovensko
B. Konkrétne požiadavky na projekty a investície

III. Paralely a odlišnosti medzi oboma princípmi
A. Porovnanie pojmov “Výrazne nenarušiť” a “Nespôsobovať významnú škodu”
B. Spoločné body a základné hodnoty
C. Odlišnosti v požiadavkách a uplatnenie v praxi

Organizačné pokyny:

  1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
  2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
  3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
  4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
  5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  6. Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore