25. máj 2023

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Nová jednotná príručka pre prijímateľov eurofondov

Od apríla 2023 platí aktualizovaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ. Nová aktualizácia Jednotnej príručky sa môže vzťahovať už aj na pravidlá verejného obstarávania pre nové programové obdobie.

Aktualizovaná jednotná príručka zakotvuje novinky v oblasti možností počítania predpokladanej hodnoty zákazky. Upravuje nové pravidlá pre overenie hospodárnosti zmlúv, ktoré sú výnimkami z pohľadu verejného obstarávania a prináša nový model zakotvenia odkladacej podmienky účinnosti zmluvy z dôvodu kontroly VO.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Aktualizovaná jednotná príručka zakotvuje novinky v oblasti možností počítania predpokladanej hodnoty zákazky. Upravuje nové pravidlá pre overenie hospodárnosti zmlúv, ktoré sú výnimkami z pohľadu verejného obstarávania a prináša nový model zakotvenia odkladacej podmienky účinnosti zmluvy z dôvodu kontroly VO.

Príručka tiež určuje nové povinnosti verejných obstarávateľov vo vzťahu k overovaniu protiruských sankcií a prináša odbremenenie voči administratíve konfliktu záujmov. Novinkou je model možnosti dodatkovania eurofondových projektov z dôvodu inflácie.

1) Nové možnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky

2) Výnimky z verejného obstarávania

3) Zjednodušený postup zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

4) Aktualizácia pravidiel zadávanie zákaziek podľa § 8

5) Zmena zmluvy z titulu nepredvídateľných okolností

6) Medzinárodné sankcie v podmienkach VO a obstarávania

 

Organizačné pokyny:

  1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
  2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
  3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
  4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
  5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
    Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore