23. január 2024

od 09:00 do 15:30 hod

online Microsoft Teams

70 príkladov z praxe - najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach

Dňa 18.12.2023 MIRRI zverejnilo najčastejšie nedostatky vo verejných obstarávaniach, ktoré spôsobujú korekcie a iné finančné opravy v rámci čerpania eurofondových projektov. Celkovo ide o viac ako 70 prípadov porušenia postupov verejného obstarávania.

Školenie sa zaameriava na analýzu najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania. Každé porušenie bude analyzované na konkrétnom prípade a zároveň si spoločne navrhneme aj správne riešenie danej situácie.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

120,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Chyby v nastavení súťaže – príklady diskriminačných podmienok účasti, Nestanovenie dokladov k preukázaniu určených podmienok účasti vo výzve na predkladanie ponúk, pohľad RO na účelové delenie zákazky, povinnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, chyby v opise predmetu zákazky

Chyby pri vyhodnotí ponúk  – predčasné vylúčenie, chyby pri vyhodnocovaní predložených dokladov, posudzovanie zábezpeky, skúmanie subdodávateľov, odbornosť komisie na vyhodnotenie ponúk a prípadný konflikt záujmov

Chyby v zmluvných podmienkach – neprimerané zmluvné podmienky, chyby pri dodatkovaní zmlúv

Chyby v oznamovacích povinnostiach – lehota na vystavenie rereferencie, chyby v súhrrných správach

 

Organizačné pokyny:

  1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
  2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
  3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
  4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
  5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
    Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore